Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze webshop is eigendom van Stego Comm V

 

Maatschappelijke zetel:

Otterstraat 13, 2800 Mechelen - België
Telefoon: +32 487 75 61 95
E-mailadres: pieter.rahier@gmail.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0673.774.470 - RPR Mechelen
KBC bank - IBAN: BE25 7360 5501 0582 - BIC/ SWIFT: KREDBEBB

 

De Algemene Voorwaarden, zoals hier omschreven, zijn van toepassing op ieder product aangeboden op deze webshop, en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Tweeduizendachthonderd.be is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Onze Algemene Voorwaarden

 

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Stego Comm V, een Comm V met maatschappelijke zetel te Otterstraat 13, 2800 Mechelen, BTW:BE 0673.774.470, RPR Mechelen, (hierna ‘Tweeduizendachthonderd.be’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Tweeduizendachthonderd.be houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk Tweeduizendachthonderd.be aanvaard zijn.

 

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen, zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tweeduizendachthonderd.be niet. Tweeduizendachthonderd.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tweeduizendachthonderd.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via shop@Tweeduizendachthonderd.be. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tweeduizendachthonderd.be Tweeduizendachthonderd.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product. De producten aangeboden door Tweeduizendachthonderd.be voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat Tweeduizendachthonderd.be op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Tweeduizendachthonderd.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Online aankopen

De bestelling en totstandkoming van de overeenkomst bij de webshop Tweeduizendachthonderd.be gebeurt op de volgende wijze:

De overeenkomst tussen Tweeduizendachthonderd.be en u als koper komt tot stand op het moment dat u een bevestigingsmail ontvangt van Tweeduizendachthonderd.be en u dus de door Tweeduizendachthonderd.be gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Tweeduizendachthonderd.be behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Tweeduizendachthonderd.be bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, dan is de overeenkomst nog niet van kracht. In geval van niet tijdige betaling is Tweeduizendachthonderd.be bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via overschrijving op rekeningnummer BE52 7360 2361 4009 | BIC: KREDBEBB
via Paypal via Bancontact/Mister Cash
via Belfius Direct Net
via IDEAL
Contant bij afhalen
Mechelenbon

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Tweeduizendachthonderd.be. Tweeduizendachthonderd.be is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Meer info over onze betaalmogelijkheden kan je hier vinden.

 

Levering

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Zweden, Griekenland, Noorwegen, Zwitserland. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

De levering gebeurt uitsluitend door Bpost via SendCloud. Zij leveren het pakketje bij u thuis. Indien u niet aanwezig bent, kunt u het ook afhalen in een postpunt in uw buurt. Ook is uw pakketje voorzien van een trackingcode. U krijgt een mail waarmee u kan nagaan waar uw bestelling is en wanneer deze zal toekomen. Contactgegevens van B-post en SendCloud kan u vinden op volgende websites: www.bpost.be en www.sendcloud.be.

U kunt er ook voor kiezen om het pakketje zelf op te halen bij ons afhaalpunt in Mechelen (Zandpoortvest 33). U maakt hiervoor best vooraf een afspraak zodat u zeker bent dat onze winkel open is. Dat kan per mail via shop@Tweeduizendachthonderd.be of via 0487 75 61 95.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De door Tweeduizendachthonderd.be opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

Elke zichtbare beschadiging en/kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Tweeduizendachthonderd.be. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Meer info over de levering van onze producten kan je hier vinden.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tweeduizendachthonderd.be. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tweeduizendachthonderd.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Tweeduizendachthonderd.be. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Stego Comm V, otterstraat 13, Mechelen, Pieter.rahier@gmail.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier (aan het eind van deze Algemene Voorwaarden) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Stego Comm V heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Stego Comm V, Otterstraat 13, 2800 Mechelen.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Tweeduizendachthonderd.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Stego Comm V alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Stego Comm V op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Stego Comm V wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Stego Comm V betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Meer info over ons retourbeleid vind je op deze pagina.

 

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende ‘de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen’ heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Tweeduizendachthonderd.be klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Tweeduizendachthonderd.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Tweeduizendachthonderd.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Klantendienst

De klantendienst Tweeduizendachthonderd.be is bereikbaar via e-mail op shop@Tweeduizendachthonderd.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 kalenderdagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Tweeduizendachthonderd.be behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen. Uitgebreidere info over onze procedure bij klachten vind je hier:

 

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tweeduizendachthonderd.be beschikt, is de Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Tweeduizendachthonderd.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Tweeduizendachthonderd.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Tweeduizendachthonderd.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging ennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Tweeduizendachthonderd.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Tweeduizendachthonderd.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Tweeduizendachthonderd.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Stego Comm V , respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Stego Comm V , Hogeweg 48, Mechelen, katja@Stego Comm Vofk.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Stego Comm V , Hogeweg 48, Mechelen, katja@Stego Comm Vofk.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Tweeduizendachthonderd.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Tweeduizendachthonderd.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op shop@Tweeduizendachthonderd.be.

 

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Voor Tweeduizendachthonderd.be worden ‘first party cookies’ gebruikt. Het zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Zo kan Tweeduizendachthonderd.be nagaan wat de Klant tijdens vorige bezoeken heeft gedaan en de winkelmand opslaan.

‘Third party cookies’ worden ook gebruikt. Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, in dit geval Google Analytics. Tweeduizendachthonderd.be maakt gebruik van (anonieme) bezoekersstatistieken via Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over cookies en privacy vindt u hier

 

Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Tweeduizendachthonderd.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tweeduizendachthonderd.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Tweeduizendachthonderd.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden. Bewijs De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

VOORBEELD HET MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Modelformulier voor herroeping

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Stego Comm V t.a.v. Tweeduizendachthonderd.be, Hogeweg 48 - 2800 Mechelen, info@tweeduizendachthonderd.be:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en)
Datum : (*)
Doorhalen wat niet van toepassing is.